Halloween 2020 – Respect, Protect, Enjoy

 

Respect, protect and enjoy – that is the message from North Wales Police and their partners as they urge people to celebrate Halloween and Bonfire Night safely this year.

 

The force has launched Operation BANG; an annual safety campaign, and are asking people to think differently about the way they mark Halloween this year.

With restrictions in place due to Covid-19, and some areas of north Wales under local restrictions, officers are encouraging people to respect their neighbours, protect the emergency services by reducing demand and enjoy celebrations at home.

Superintendent Helen Corcoran, Head of Community Safety, North Wales Police said: “Operation BANG is an annual campaign which is aimed at keeping people safe over the Halloween and Bonfire Night period.

“This year whilst our policing focus remains firmly on tackling antisocial behaviour and keeping people safe, our message is a little bit different given the unusual circumstances we are in due to the coronavirus. We ask everyone to think how they can Keep Wales Safe this Halloween and not spread Covid-19.

“We are asking people to consider celebrating at home instead of going out and about, respecting that there are people who find Halloween distressing at the best of times, and who might find that the uncertainty of the current situation has heightened feelings of anxiety.

“Please remember not to meet anyone indoors that you don’t live with or is not part of your extended household. This applies to both your home and in places like pubs and restaurants.”

 

“We also ask that you do your best to keep yourself and your family safe to prevent adding pressure to the emergency services during already busy times.”

“Carving pumpkins, making crafts, and creating a spooky trail around your house or garden are all ways to celebrate Halloween at home with younger children. Communities can also create a pumpkin trail, whereby for every pumpkin spotted, parents can put a treat or sweet in their child’s Trick or Treat bag and get sweets without having to knock on people’s doors and rummage around a pot of treats.

Supt Corcoran added: “While older children and teenagers might still want to meet up with friends, parents are urged to keep track of their plans, remind them to consider the consequences of their actions, and be mindful of lockdown restrictions.

“Fortunately, the majority of communities we police don’t experience a great increase in crime at this time of year, but there can always be one or two people who spoil it for everyone else. We don’t want anyone’s enjoyment to get out of hand and cause distress or harm to others.

“Our website will have lots of downloadable fun activities for the youngsters to do at home – such as colouring sheets and a wordsearch. People can send us photos of their creations via social media by using #NWPHalloween and there may be opportunities to win a prize.”

“By working together we can have a safe and enjoyable Halloween.”

For Halloween craft ideas and ways to celebrate at home, please click on the below PDF documents.

Further advice on Bonfire safety is available via the North Wales Fire and Rescue Service website https://www.nwales-fireservice.org.uk/keeping-you-safe/in-your-community/firework-bonfire-safety/

Information and advice around the restrictions are available via the Welsh Government website https://gov.wales/coronavirus

14.10.20

Calan Gaeaf 2020 – Parchu, Gwarchod, Mwynhau

 

Parchu, gwarchod a mwynhau – hon yw’r neges gan Heddlu Gogledd Cymru a’u partneriaid wrth iddynt erfyn ar bawb i fwynhau Calan Gaeaf a Noson Guto Ffowc eleni.

 

Mae’r heddlu wedi lansio Ymgyrch BANG sef ymgyrch diogelwch flynyddol ac maent yn gofyn i bobl feddwl am ffyrdd gwahanol o ddathlu Calan Gaeaf eleni.

 

Gyda chyfyngiadau mewn grym oherwydd Covid-19 a gyda rhai ardaloedd yng ngogledd Cymru dan gyfyngiadau pellach, mae swyddogion yn annog pobl i barchu eu cymdogion, gwarchod y gwasanaethau brys drwy leihau’r galw a mwynhau dathliadau adref.

 

Dywedodd yr Uwcharolygydd Helen Corcoran, Pennaeth Diogelwch Cymunedol ar ran Heddlu Gogledd Cymru: “Mae ymgyrch BANG yn un flynyddol sydd wedi’i hanelu at warchod pobl dros gyfnod Calan Gaeaf a Noson Guto Ffowc.

 

“Eleni, er ein bod yn parhau i ganolbwyntio ar ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a chadw pobl yn ddiogel, mae ein neges ychydig yn wahanol o ystyried yr amgylchiadau anghyffredin rydym ni ynddynt oherwydd y coronafeirws. Rydym yn gofyn i bawb feddwl sut y gallent ddiogelu Cymru dros Galan Gaeaf drwy beidio â lledaenu Covid-19.

 

“Rydym yn gofyn i bobl ystyried dathlu yn eu cartrefi yn hytrach na mynd allan i grwydro. Gofynnwn iddynt barchu bod yna bobl sy’n cael Calan Gaeaf yn ofidus yn ystod amserau arferol, a bod ansicrwydd y sefyllfa bresennol wedi dwysáu’r teimladau hyn o orbryder.

“Plîs cofiwch beidio â chyfarfod â neb nad ydych yn byw gyda nhw neu sy’n rhan o’ch cartref estynedig. Mae hyn yn cynnwys eich tŷ a llefydd megis tafarndai a thai bwyta.

 “Rydym hefyd yn gofyn i chi wneud eich gorau i’ch cadw eich hun a’ch teulu’n ddiogel er mwyn osgoi rhoi pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau brys yn ystod cyfnod sydd eisoes yn brysur iawn.”

 

“Mae cerfio pwmpenni, gwneud crefftau a chreu taith arswyd o amgylch eich tŷ neu eich gardd i gyd yn ffyrdd y gallwch chi ddathlu Calan Gaeaf gartref gyda phlant ifanc. Gall cymunedau hefyd greu rhes hir o bwmpenni, ac am bob pwmpen caiff ei gweld yn y gymuned, gall y rhiant roi fferins ym mag y plentyn heb orfod cnocio ar ddrysau pobl a chwilota am bethau da mewn bwced.

 

“Bydd plant hŷn a rhai yn eu harddegau efallai eisiau cyfarfod â ffrindiau, ond rydyn ni’n annog rhieni i gadw golwg ar eu cynlluniau, a’u hatgoffa i ystyried goblygiadau eu gweithredoedd, ac ystyried cyfyngiadau symud lleol.

 

Ychwanegodd yr Uwcharolygydd Corcoran: “Yn ffodus, nid yw mwyafrif y cymunedau rydym yn eu plismona’n gweld cynnydd mawr mewn troseddu yn ystod yr adeg hon o’r flwyddyn. Ond mae bob amser posibilrwydd y gall un neu ddau o bobl ddifetha’r cyfan i bawb arall.”

 

“Mae ein gwefan hefo gweithgareddau y gellir eu lawrlwytho – megis tudalennau lliwio a chwilair. Gall pobl yrru lluniau atom ni gan ddefnyddio’r hashnod #CalanGaeafHGC ac mae’n bosib bydd cyfle i ennill gwobr.”

“Drwy gydweithio gallwn gael Calan Gaeaf diogel a llawn hwyl.”

I gael syniadau am grefftau Calan Gaeaf a ffyrdd o ddathlu yn eich cartref, cliciwch ar y dogfennau PDF isod.

Mae cyngor a gwybodaeth am ddiogelwch tân gwyllt ar gael drwy wefan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru <https://www.nwales-fireservice.org.uk/keeping-you-safe/in-your-community/firework-bonfire-safety/>

Mae gwybodaeth am y cyfyngiadau lleol yng ngogledd Cymru ar gael drwy https://gov.wales/coronavirus

School now linked with Amazon & School Angel

amazon-smile-uk.jpg

We are now registered with Amazon Smile.  Click the link below and log in normally to your Amazon account, Amazon will donate 0.5% of what you've spent to our school. This is a very quick and easy way for us to raise vital funds for our school. You can set up your Amazon to always be linked to St. Brigid's School Ltd and therefore you will be raising money for us without even realising. It will work on any device, so get shopping!

© 2020 St Brigid's School. Proudly created with Wix.com

Credits ©  N Brearley @ St Brigids School 2020.

Headteacher

Mrs L Crimes,

BA (Hons), PGCE, MA Cantab, MCCT,

St. Brigid's School 

Plas-yn-Green, Mold Road, Denbigh

LL16 4BH

 

Tel/Ffon: 01745 815228

email/ebost: stbrigidsadmin@denbighshire.gov.uk