top of page

Adroddiad Estyn

I grynhoi, canfu Estyn fod cryfderau yn St Brigid yn gorbwyso meysydd i'w gwella (yn nhermau Estyn - Digonol). Cydnabu'r Corff Llywodraethol fod y tîm Arolygu o'r farn bod llawer o agweddau ar yr ysgol yn 'dda' ac yn cydnabod y cynnydd a wnaed ers yr arolygiad diwethaf.

Yn yr adroddiad mae'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth a'r Corff Llywodraethol eisoes wedi nodi rhai meysydd clir i'w gwella er mwyn parhau i symud yr ysgol yn ei blaen ac edrychwn ymlaen at weithio gyda'r holl bartïon perthnasol gan gynnwys ein disgyblion a'n teuluoedd yn y flwyddyn sydd i ddod i gyflawni'r rheini.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus.

Tony Hannigan

Cadeirydd y Llywodraethwyr

"Mae ansawdd yr addysgu yn cefnogi disgyblion i wneud cynnydd cryf".

"Mae disgyblion iau yn gweddïo dros ddisgyblion hŷn sy'n sefyll eu harholiadau. Mae disgyblion hŷn yn gweithio'n effeithiol gyda disgyblion iau ac yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd".

"Mae yna ystod eang o weithgareddau cerddorol a phwnc allgyrsiol a fynychir yn dda. Mae'r rhain yn cael effaith gadarnhaol ar ddatblygu diddordebau ac agweddau disgyblion tuag at ddysgu".

Overall, many pupils develop secure reading skills over time. The youngest pupils use their knowledge of phonics successfully. They develop a secure understanding that texts carry meaning from an early age. The reading skills of pupils in Years 4-6 are developing particularly well. Nearly all can find information and ideas from web pages confidently, using different search methods, considering which are the most efficient. More able pupils distinguish between facts, theories and opinions and can compare the viewpoint of different writers on the same topic. As they move up the school, most pupils develop secure retrieval skills.

"Mae gofal bugeiliol a'r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol wedi datblygu ymdeimlad cryf o gymuned yn yr ysgol".

bottom of page