top of page

Adroddiad Estyn

I grynhoi, canfu Estyn fod cryfderau yn St Brigid yn gorbwyso meysydd i'w gwella (yn nhermau Estyn - Digonol). Cydnabu'r Corff Llywodraethol fod y tîm Arolygu o'r farn bod llawer o agweddau ar yr ysgol yn 'dda' ac yn cydnabod y cynnydd a wnaed ers yr arolygiad diwethaf.

Yn yr adroddiad mae'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth a'r Corff Llywodraethol eisoes wedi nodi rhai meysydd clir i'w gwella er mwyn parhau i symud yr ysgol yn ei blaen ac edrychwn ymlaen at weithio gyda'r holl bartïon perthnasol gan gynnwys ein disgyblion a'n teuluoedd yn y flwyddyn sydd i ddod i gyflawni'r rheini.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus.

Tony Hannigan

Cadeirydd y Llywodraethwyr

"Mae ansawdd yr addysgu yn cefnogi disgyblion i wneud cynnydd cryf".

"Mae disgyblion iau yn gweddïo dros ddisgyblion hŷn sy'n sefyll eu harholiadau. Mae disgyblion hŷn yn gweithio'n effeithiol gyda disgyblion iau ac yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd".

"Mae yna ystod eang o weithgareddau cerddorol a phwnc allgyrsiol a fynychir yn dda. Mae'r rhain yn cael effaith gadarnhaol ar ddatblygu diddordebau ac agweddau disgyblion tuag at ddysgu".

"Mae gofal bugeiliol a'r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol wedi datblygu ymdeimlad cryf o gymuned yn yr ysgol".

bottom of page